Rättelse på the 45 P’s

Så kan det gå om man inte tar det från den riktigt källan. Jag tog texten från en blogg eller från en instruktör, kommer inte riktigt ihåg. Men den lät riktigt. Sen läste jag klart boken Raise Your Hand If You Love Horses, och där fanns texten. Det var bara några ord som var fel, men ändå! Här kommer den riktiga versionen, ifrån Pat Parelli!

Pat Parelli proudly presents his provocative, progressive, and positive program and the proclamation that prior and proper preparation prevents ”P” poor performance particularly when polite and passive persistence is practiced in the proper position, but that perspective takes patience, from process to product, from principle to purpose. The promise that Pat plans to prove is that practice does not make perfect, only perfect practice makes perfect. And isn’t it peculiar how these prey animals perceive people as predators and not partners.

Pat Parelli presenterar stolt sitt provokativa, progressiva och positiva program och förklaringen att rätt förberedelse förhindrar ”P”-fattig prestation särskilt när artig och passiv kontinuitet praktiseras i den rätta positionen, men det perspektivet kräver tålamod, från process till produkt, från principer till meningsfullhet. Det löfte som Pat planerar att bevisa är att övning inte ger perfektion, endast perfekt övning ger perfektion. Och är det inte lustigt hur dessa bytesdjur uppfattar människor som rovdjur istället för partners.

/ Joanna

Annonser