Svensk Forskning om Lösdrift

Forskning överlag tycker jag är otroligt svårt att hitta, tur att man känner en vet. studerande som kan dela med sig!

Perfekt för mitt projektarbete är denna rapport Förstudie om hållbar hästuppfödning utförd av Vet. Med. Dr. Per Michanek (även galopp uppfödare). 2008

”Syftet är att visa på ett sätt för hästföretagare att utveckla sin djurhållning mot bättre

lönsamhet, friskare och mer välmående djur samt bättre arbetsmiljö”

Det står mycket intressanta saker i den, ska försöka dela med mig av det allra intressantaste. Hör av er ifall ni skulle vilja ha hela rapporten. (Varning för Långt inlägg)
Inledning

..”Traditionell hästhållning i isolerade boxstallar kräver mycket manuellt arbete och det är svårt

att bedriva kommersiellt livskraftig uppfödning av hästar i denna inhysningsform. Det håller

också på att växa fram en insikt om att för mycket stillastående i stall påverkar hästens

utveckling och hållbarhet negativt. Det finns mycket som tyder på att hästar som tillåts leva i

grupp utomhus med tillgång till stora arealer att röra sig på utvecklas bättre, såväl fysiskt som

psykiskt, än hästar som föds upp på stall. Man har till exempel visat att riskerna för

hälsostörningar, till exempel luftvägsproblem och magsår, minskar kraftigt hos hästar i

utedrift. De trivselmässiga fördelarna för ett nomadiserande flockdjur som hästen att gå ute i

grupp jämfört med att vara instängd i ensambox torde vara uppenbara.”..

Dagsläget

..”Detta sätt att föda upp

hästar, med en hel del stillastående inomhus, har många nackdelar, såväl för hästarnas

utveckling och välbefinnande som för ägarens ekonomi och arbetsförhållanden.”..

 


 

..”Uppfödning av hästar utan foderstyrning, med fri tillgång till grovfoder och eventuellt också

kraftfoder, är ett annat alternativ som kan reducera kostnaderna ytterligare utan att påverka

resultatet negativt.”..


..”I

andra länder är det betydligt vanligare och den store franske travtränaren Jean-Pierre Dubois

 

 

är ett lysande exempel på att det går att nå stora internationella framgångar med tävlingshästar

som lever ute.”..

..”Hur man

har tänkt sig att en häst som tvingas till stillastående nästan hela dygnet skall hålla för hård

 

fysisk träning och tävling är oklart. Elitidrottsmän använder stora delar av sin vakna tid till

 

fysisk aktivitet för att kunna prestera maximalt och undvika skador.”..Effekter av uppstallning

..”Det finns mycket som tyder på att den inskränkning av rörelsefriheten

som uppstallade hästar utsätts för, påverkar hästens utveckling och framtida hållbarhet

negativt. Studier har visat att till exempel skelettets grovlek och täthet påverkas starkt av hur

mycket motion den växande hästen får. Man har också visat att unghästar

som hålls på stall uppvisar mer begränsade benrörelser än hästar som går ute

. ”..””

 

 

..”En annan negativ faktor i traditionell stallmiljö är den dåliga luften. Svenska stall ventileras

genomgående för litet, ofta på grund av att man saknar kunskaper om hästars klimattålighet

och tror att kyla och drag är något skadligt.”..

 

..”Magsår är ett vanligt problem hos våra sporthästar idag och det har visat sig att uppstallade

hästar utvecklar magsår i högre grad än frigående, sannolikt framför allt på grund av

skillnader i ätmönster.”..


..”Hästar är aktiva djur som har relativt lätt att utveckla beteendestörningar. Att hålla hästar

instängda, speciellt i enhäst- boxar eller spiltor, är en mycket viktig orsak till krubbitning,

vävning, boxvandring med flera så kallade stereotypa beteenden .”..


..”Man harm

identifierat tre faktorer som är viktiga för att undvika att hästar utvecklar beteendestörningar:

 

 

1. Kontakt med andra hästar. 2. Rörelsefrihet. 3. Grovfoderbaserad foderstat.

Hos hästar som

fötts upp och hålls i utedrift är beteendestörningar mycket ovanliga.”..

 

Arbetsmiljö

..”Den ofta starkt förorenade luften i häststall är lika skadlig för de människor som vistas i stallet

som för hästarna.”..

..”När enformigt och oergonomiskt arbete

försvinner frigörs tid för mer kvalificerade arbetsuppgifter.”..

 

Varför håller vi hästarna inne? Tradition

 

..”Om vi ser tillbaks på den tid när hästen hölls

som bruksdjur, när dess arbetsförmåga utnyttjades för transporter och som dragkraft inom

lantbruket och armén, så hölls hästar huvudsakligen i spilta. Dessa hästar arbetade stora delar

av dygnet och när de var i stallet gick tiden åt t

ill att äta och att vila. Sysslolöshet var inget

problem för djuren och eftersom de skulle ut och arbeta varje morgon var det rationellt och

lättskött att ha dem tillgängliga i spiltor.”..

 

..”Många hästägare förstår inte att hästens behov skiljer

sig helt från deras egna.”..

Tillgänglighet

..”Ett annat skäl till att hålla hästar instängda i boxar är att man vill ha dem lätt tillgängliga och

rena när de skall användas. Man negligerar då hästens och i viss mån skötarens behov och ser

enbart till ryttarens bekvämlighet.”..

Djurskyddsföreskrifter

..”Man kan misstänka att denna fokusering på konventionell uppstallning ( i Jordbruksverket) har förstärkt

föreställningar om att ett stall med spiltor eller enhästboxar är den ”naturliga” miljön för

hästar och att det inte finns några alternativ. Utedrift har snarast misstänkliggjorts genom

skrivningar som antytt att endast speciellt tåliga hästraser skulle klara att gå ute och att alla

hästar behöver hus att gå in i för att klara sin värmebalans mellan vissa datum.”..


..”I England finns till exempel ”Freedom Food” märkningen, där maten kommer från gårdar som

har speciellt goda förhållanden för sina djur. Det kan liknas vid vår KRAV-märkning, men

”Freedom Food” utgår ifrån djurens synvinkel, inte konsumentens.”.


Hästens klimattålighet

..”Den har ingen möjlighet att hålla sig i

närheten av skyddande terräng utan är tvungen att klara av alla typer av väder helt utan skydd.

Det är den också mycket väl utrustad för. Hästens stora kroppshydda kan spara värme

effektivt genom att den har förhållandevis liten yta som avger värme till omgivningen.”..


..”

Ett bytesdjur som hästen, som klarar sig från att bli uppäten av rovdjur genom att springa

ifrån dem, vill ha fri uppsikt över sin omgivning för att upptäcka faror tidigt. Detta bidrar

också till att hästen blir kvar ute på slätten i en snöstorm och inte söker upp skyddande

terräng. De hästar som har överlevt och fortplantat sig har varit mycket klimattåliga och

denna egenskap har därför förts vidare.”..


..”En häst med vinterpäls som får fri tillgång till foder, så att den kan

öka sitt intag vid behov, har inga problem att leva i svenskt vinterklimat.”..


..”Att det inte finns eller funnits vildhästar i norra Sverige beror snarare på att

det är för kallt för gräset än för hästen.”..

Investeringar

..”Om vi räknar på en

lösdriftsanläggning för 20 hästar finns det alltså 1,3 miljoner kvar att satsa på en

skötselavdelningen innan man når upp till samma investeringskostnad som för det

traditionella stallet.”..


Driftkostnader

..”Tre fjärdedelar av arbetstiden upptas alltså av arbete som i

en bra lösdrift antingen sker automatiskt eller kan göras på en bråkdel av den tiden.”..

Visnings och försöksanläggning

..”Hur skall de ungdomar som utbildar sig inom hästsektorn kunna ta till sig nya

modeller för hästhållning när det som visas upp på hästsportens högskolor ofta liknar museer

över historisk uppstallning?”..


1. Tävlingshästar är känsliga och kan fara illa av uteklimatet. Detta argument är svårt att

förstå, eftersom tävlingshästar får mer foder än andra hästkategorier och därigenom

blir mycket köldtåliga. Det råder tyvärr en stor kunskapsbrist i ”hästsverige” när det

gäller hästars klimattålighet.

2. Skaderisk. När hästar som står mycket inne och som inte är vana att gå i grupp

tillfälligt släpps ut uppstår betydande skaderisker, men erfarenheter visar att hästar

som är vana att gå ute i grupp inte har ökad risk för skador.

3. De springer av sig för mycket energi. Erfarenheter från trav- och galopphästar som

hålls i utedrift visar tydligt att så inte är fallet.

4. Tävlingshästar behöver stå inne och vila eftersom de tränar så hårt. Det finns en

bristande förståelse för att hästar som tränas hårt behöver röra sig även resten av

dygnet för att bli starka och hållbara. Kroppens läkande system fungerar dåligt vid

stillastående (till exempel kräver blodcirkulationen i ben och leder rörelse).

5. Hästarna blir smutsiga och långhåriga när de går ute. Detta är helt riktigt. Att hålla

hästen i skinande ”show-condition” kräver mer arbete om de går ute.

;(egen kommentar: all tid från mockning och annat fix kan man istället lägga på denna tid Med hästen)

 

..”Det finns dock en bristande logik i att föda upp hästar i grupp på stora arealer för att

sedan stänga in dem i boxstallar. Det kan vara minst lika viktigt för den vuxna, arbetande

hästen att få röra sig och andas frisk luft som för den växande unghästen.”..


Think Natural
/J

Annonser